Jurassic Galaxy (7.9)

导演: James Kondelik / Jon Kondelik
编剧: Jacoby Bancroft, / Eric Paul Erickson
主演: Ryan Budds, / Doug Burch / Eric Paul Erickson
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 法国 / 美国
语言: 英语 / 法语

剧情简介

  在不久的将来,一艘太空探索船在一个未知的星球上坠毁。当他们发现这个星球上居住着巨大的恐龙时,他们很快就会遇到一些最可怕的恐惧