ox88里的最新促销活动也可以获得X积分 (Xpoint). 只要存款就可获得积分.

存款奖励

 • 存款
 • X积分 奖励
 • 附加 X积分
 • 附加 X币
 • 总奖励
 • RM 100
 • 3 X积分
 • 50 X币
 • 3 X币+ 50 X币
 • RM 2000
 • 60 X积分
 • 30 X币
 • 1000 X币
 • 90 X币 + 1000 X币
 • RM 10,000
 • 300 X积分
 • 180 X积分
 • 5000 X币
 • 480 X币 + 5000 X币

注意

 • X积分 (Xpoints) 会在每个月头派出 (7天内)
 • 可在这里使用积分领取奖励
 • 必须登入后才能看见您的积分.

积分是如何算呢?

 • 积分是以你一个月内的 “(总存款 – 总取去的筹码/100) * 3 = X积分“
 • 比如你6月总存款是 RM1000 , 你取出 RM600 , 代表只有 RM400 可得取积分.
 • 假设你存款 RM1000, 取出RM1500 , 那就没积分了。